Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (29/4/2021 – 10πμ)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00΄-11:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα: 

1. Λήψη απόφασης περί προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της Λ. Δημοκρατίας από τις 21:00 έως τις 23:00 για το διάστημα από τη Δευτέρα του Πάσχα 03.05.2021 έως και Τρίτη 04.05.2021 ενόψει των εορτών του Πάσχα και της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/ τ. Α’ / 24.05.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το θέμα παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την ειδική γραμματέα της Επιτροπής, κ. Σοφία Χατζίνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 22973-20054, e-mail:public.health@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος, όπως και για τυχόν απόψεις σας επ’ αυτού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share