Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αίγινα 9 Μαΐου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 6480
Προς:

1. κ. Μούρτζη Γεώργιο  2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη   3. κ. Πάλλη Στυλιανό 4. κ. Θεριανό Στυλιανό 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 2), στις 13
Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επί του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» Νήσου Αίγινας, κατόπιν των, με αριθμό

πρωτοκόλλου 67197 & 67202 / 8-4- 2016, εγγράφων της Δ/νσης Ανθρώπινου

Δυναμικού, της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Περιφέρειας Αττικής.

2. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 2790/6-6- 1995 άδειας

ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφενείο – Αναψυκτήριο» του κ.

Γεροντή Ευάγγελου επί της οδού Παν. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν

υπηρεσιακού σημειώματος της κ. Αναστασάκη Μαρίας.

3. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην θέση

παραγωγών Αίγινας για την διάθεση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων ιδίας

παραγωγής για το έτος 2016, στον κ. Άγγελο Καραγιάννη, κατόπιν αίτησης του

ιδίου.

4. Λήψη απόφασης για προτεινόμενες ρυθμίσεις κυκλοφοριακού για την θερινή

περίοδο του έτους 2016, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 3112/3-3- 2016 εγγράφου,

του Γραφείου Δημάρχου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας