ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινώνης 3 Τ.Κ. 18010, Αίγινα
Τηλ: 2297320065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Είδος Ακινήτου: Αγροτεμάχιο για την καλλιέργεια 42 φιστικόδεντρων
Επιφάνεια: 2,7 στρέμματα
Διεύθυνση: Θέση Λύμπονες – Αγ. Ειρήνη
Περιοχή: Αίγινα  , Δήμος: Αίγινας
Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληροδότημα Ιωάννη Γκίκα
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Δήμος Αίγινας
Ο Δήμαρχος Αίγινας ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκίκα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την υπ' αριθμόν 3/2018 απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι: δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου περιουσίας
κληροδοτήματος Ιωάννη Γκίκα.
Ειδικότεροι όροι:
1) Η μίσθωση αφορά την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της σοδειάς των δένδρων και και δεν απορρέει
εμπράγματο δικαίωμα επί του οικοπέδου
2) Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 28,00 € / μήνα
3) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στο ένα (1) έτος, σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 24 του Ν. 4182/2013,
σε συνδυασμό με το αρ. 13 του Ν. 4242/2014
4) Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους
ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
5) Το Κληροδότημα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της μισθωτικής σύμβασης σε κάθε περίπτωση
αξιοποίησης του οικοπέδου προς κοινωφελή σκοπό.
6) Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (απλή δωδεκάμηνη
μεταβολή όπως ορίζεται από Ε.Σ.Υ.Ε).
7) Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στον λογαριασμό του
Κληροδοτήματος ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
8) Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του
επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9
του αρ. 24 του Ν. 4182/2013.
9) Ο πλειοδότης μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το αντίστοιχο μίσθωμα την πρώτη εβδομάδα
έκαστου μηνός, αρχομένης από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση
επικοινωνίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της
παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Οινώνης 3 , Τ.Κ
18010, Αίγινα, με την ένδειξη: «Οικονομική προσφορά για την μίσθωση αγροτεμαχίου Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκίκα».
(ΤΗΛ: 2297320032)
Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας