ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινώνης 3
Τηλ: 2297320032
Φαξ: 2297025099
Email: esoda@aeginadimos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 18-12- 2017 λαμβάνοντας υπόψιν τον οργανισμό Διοικήσεως και διαχειρίσεως
του Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ (ΦΕΚ 310/1942) και το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.
4182/2013 αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 5/2017) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες
προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος για το έτος 2018 ως εξής :
 θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, δέκα (10) άπορα κορίτσια καταγόμενα από την
Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ
(25.000,00€), δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) σε κάθε κορίτσι.
Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν
συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των δέκα κοριτσιών, τότε θα
διεξαχθεί δημόσια κλήρωση.
Τα αποτελέσματα της εκλογής ή κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15)
ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ) – 1ος όροφος, Οινώνης 3, Τ.Κ 18010, Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων εγγράφων
(το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο
Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (διανέμεται από το Δήμο)
Αίγινα, 19 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 100

Τ.Κ 10438- Αθήνα

 

– Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση
προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
– Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016 της ενδιαφερόμενης
το οποίο θα πρέπει να είναι μέχρι επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ.
6. Φωτοαντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016
– Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων
(7.000,00) ευρώ για οικογένειες με έως δύο τέκνα. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει περισσότερα
από δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά χίλια(1.000,00)
ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ξεπερνά το ποσό των 7.000,00€ , θα προσκομίζει και
αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016.
7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ της οικογένειας και της ενδιαφερόμενης (αν υπάρχει)
 Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 120.000,00€. Για κάθε
προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€. Σε
περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους και η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας υπερβαίνει τις 120.000,00€ ,
θα προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016.
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 08-01- 2018 έως και την Πέμπτη 18-01-
2018
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 2297320032.

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας