Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                    Αίγινα, 05/07/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ          Αρ. Πρωτ: 22

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 6 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 6 η τακτική συνεδρίαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ.
Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 10 Ιουλίου
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ προς συζήτηση και λήψη απόφασης των
παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ
1. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου των υπ. αρ. 10/2018 και 1/2019
αποφάσεων της τετραμελούς Επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με τη διαθήκη της
Βιργινίας Γκίκα με σκοπό την ακριβή εκτέλεση αυτής και αφορούν την έγκριση
πίστωσης δαπάνης και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν
για την εργασία επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α1 επιφανείας
50,76 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 24/30-11-
2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης
προϋπολογισμού εργασιών και επικύρωση της απόφασης για την ανάθεση της εργασίας
στο μειοδότη.
2. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου των υπ. αρ. 11/2018 και 2/2019
αποφάσεων της τετραμελούς Επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με τη διαθήκη της
Βιργινίας Γκίκα με σκοπό την ακριβή εκτέλεση αυτής και αφορούν την έγκριση
πίστωσης δαπάνης και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν
για την εργασία επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α2 επιφανείας
48,02 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 25/30-11-
2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης
προϋπολογισμού εργασιών και επικύρωση της απόφασης για την ανάθεση της εργασίας
στο μειοδότη. Μειοδότη.
3. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου των υπ. αρ. 12/2018 και 3/2019
αποφάσεων της τετραμελούς Επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με τη διαθήκη της
Βιργινίας Γκίκα με σκοπό την ακριβή εκτέλεση αυτής και αφορούν την έγκριση
πίστωσης δαπάνης και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν
για την εργασία επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α3 επιφανείας
51,13 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 26/30-11-
2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης

2

προϋπολογισμού εργασιών και επικύρωση της απόφασης για την ανάθεση της εργασίας
στο μειοδότη.
4. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου των υπ. αρ. 13/2018 και 4/2019
αποφάσεων της τετραμελούς Επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με τη διαθήκη της
Βιργινίας Γκίκα με σκοπό την ακριβή εκτέλεση αυτής και αφορούν την έγκριση
πίστωσης δαπάνης και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν
για την εργασία επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α4 επιφανείας
73,25 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 27/30-11-
2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης
προϋπολογισμού εργασιών και επικύρωση της απόφασης για την ανάθεση της εργασίας
στο μειοδότη.
5. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου της υπ. αρ. 14/2018 απόφασης της
τετραμελούς Επιτροπής για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α2
επιφανείας 48,02 τ.μ στην ήδη υπάρχουσα από το έτος 2005, κατόπιν
πλειοδοτικής δημοπρασίας, μισθώτρια του διαμερίσματος κα. Δεμερτζή
Τριανταφυλλιά και για σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου καθώς η ισχύς του ήταν μέχρι
τέλος Μαΐου 2011.
6. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου των υπ. αρ. 6/2018 και 9/2019 αποφάσεων
της τετραμελούς Επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με τη διαθήκη της Βιργινίας Γκίκα
με σκοπό την ακριβή εκτέλεση αυτής και αφορά τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στο αρμόδιο Εφετείο για έγκριση
προτεινόμενων – συμπληρωματικών σκοπών για την εκτέλεση του αρχικού
σκοπού του Κληροδοτήματος από τον διαθέτη και ανάθεση εντολής σε εξωτερικό
συνεργάτη δικηγόρο του Δήμου για το σκοπό αυτό.
7. Επικύρωση και έγκριση του περιεχομένου της υπ. αρ. 8/2019 απόφασης της
τετραμελούς Επιτροπής περί άσκησης αγωγής κατά του Σκόντζου Ιωάννη του
Θεοδώρου – πρώην μισθωτή του διαμερίσματος Α4 της οδού Δελβίνου 22-24
στην Αθήνα.
8. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα τέσσερα
διαμερίσματα της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα
9. Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων και απαραίτητων
εργασιών για τη γείωση των παροχών που αφορούν τα τέσσερα διαμερίσματα της
οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με σκοπό την επανασύνδεση των παροχών
ηλεκτροδότησης.
10. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018
11. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ των
Κληροδοτημάτων Ιουλίας Κάτσα, Λεωνίδα Γκίκα και των Δικηγόρων Αθηνών
Βασίλειο Ι. Λυκούρη και Ιωάννη Β. Λυκούρη για παρελθόντες παρεσχεμένες
υπηρεσίες προς το Κληροδότημα. (σχετ. η υπ. αρ. 3000/2016 δικαστική απόφαση)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ιουλίας Κάτσα

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας