Πρόσκληση Συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (22 Δεκ. 2023, 13:00 – 15:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ. 375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 

  • «Λήψη απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων με παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στις υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας, Νασιώκα Αικατερίνη και Ζωή Μαρμαρινού (αναπληρώτρια), για τη διενέργεια αναλήψεων από τους λογαριασμούς των Κληροδοτημάτων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα και στην Alpha Bank επ’ ονόματι κάθε ενός κληροδοτήματος και κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης»

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά την ομαλή λειτουργία και διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητας των Κληροδοτημάτων.

Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και τις τυχόν απόψεις σας επί αυτών προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος  Ως   Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share