Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σκοπούς Κληροδοτήματος Π&Α Κάππου

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Π& Α ΚΑΠΠΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινώνης 3                       

                                            Αίγινα, 13 Δεκεμβρίου 2016          Αρ. Πρωτ.:4
Τηλ: 2297320065
Φαξ: 2297025099
Email: esoda@aeginadimos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π &Α ΚΑΠΠΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 08-12-2016 λαμβάνοντας υπόψιν τον οργανισμό Διοικήσεως και διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος Π& Α ΚΑΠΠΟΥ (ΦΕΚ 54/1960) αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 2/2016) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος Π &Α ΚΑΠΠΟΥ  για το έτος 2017 ως εξής :

 • Προίκιση μιας ή και περισσοτέρων απόρων κορασίδων από την Αίγινα .Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των δυο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, χίλια  (1.000,00) ευρώ σε κάθε κορίτσι.
 • Για την εκλογή των κοριτσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος.
 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 • Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ ) – 1ος όροφος, Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων  εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη κατοικία (διανέμεται από το Δήμο)
 4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (διανέμεται από το Δήμο)

–   Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση  προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.   

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.

 1. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2015.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται, θα ληφθεί υπόψη το προσωπικό της εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να είναι μέχρι επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ.

Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ  για οικογένειες με έως δύο τέκνα. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει περισσότερα από δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά χίλια(1.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

 1. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ξεπερνά το ποσό των 7.000,00 € , θα προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2015.
 2. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενες των οποίων το οικογενειακό ή προσωπικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο των προαναφερόμενων ορίων, επειδή κατά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια πλην της απορίας (ασθένεια ενδιαφερόμενης  ή μέλους της οικογένειας, αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο διαζευγμένων, πολύτεκνοι κ.λ.π) Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επικαλεστούν κάποιο από τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

 Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Τρίτη 03-01-2017 έως και την Παρασκευή  13-01-2017

 Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 2297320065

 

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας