ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2021, κατόπιν έγκρισης του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ αρ. πρωτ. 34515/24-03-2021 έγγραφό της και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010)

Share