Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (10-Μαρτ-2023 11:00-13:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 10/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ – 13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 67 & 75 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας»

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα προκειμένου η τεχνική υπηρεσία να προβεί στην συμβασιοποίηση του έργου, στην εγκατάσταση του αναδόχου, και οι εργασίες να ξεκινήσουν προ της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.
Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019) τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share