ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – Ιουλίου- 2019 και ωρα11.00΄π.μ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – Ιουλίου- 2019 και ωρα
11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ.  Μούρτζης Αντώνιος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε
στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Δευτέρα 29
– Ιουλίου – 2019,
και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού
έτους 2019 .

2.  Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού  που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης
οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων
του Δήμου έτους 2019
(από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα  ημερολογιακούς μήνες) ”,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 69001/2018. Σύμφωνα με
την υπ. Αριθμ. Πρωτ.
14836/21-12-2018 και με ΑΔΑΜ: 18PROC004264326 2819-06-12  διακήρυξη.

3. Εγκριση Μελέτης με τίτλο “Μεταφορά ογκωδών υλικών Δήμου Αίγινας”,
προϋπολογισμού: 72.580,65 € (πλέον  Φ.Π.Α.) και σύνταξη των όρων
διακήρυξης
για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας .

4. Εγκριση Μελέτης με τίτλο “Προμήθεια (1) ελαστιχοφόρου φορτωτή και (1)
ενός ανατρεπόμενου ημιφορτηγού”, προϋπολογισμού: 119.000,00 €
(πλέον  Φ.Π.Α.) και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του
απαιτούμενου διαγωνισμού προμήθειας.

5.  Διατύπωση γνώμης σχετικά με το θέμα χορήγησης αδείας ίδρυσης
εταιρείας με αρ. Πρωτ.7095/27-06-2019 σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Ν.2323/1995.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής
Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας