ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ Τετάρτη 10 – Ιουλίου- 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ Τετάρτη 10 – Ιουλίου- 2019 και ωρα   11.00΄π.μ

Προς:      κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζης Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω  αναβολής της τακτικής συνεδρίασης την 09-07-2019 λόγω έλλειψη απαρτίας(καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα  δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  10 – Ιουλίου – 2019,  και ώρα 11:00΄ π.μ για  να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού
έτους 2019 .

2.  Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ι που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την:
“Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία
για το έτος 2019-2020» (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα
ημερολογιακούς μήνες), ”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 75426/2019. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ.6127/10-06-2019
και με ΑΔΑΜ: 19PROC005084787 2819-06-10  διακήρυξη.

3. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ι που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών
και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2019 (από
υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα
ημερολογιακούς μήνες) ”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α
69001/2018. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ.
14836/21-12-2018 και με ΑΔΑΜ: 18PROC004264326 2819-06-12  διακήρυξη.

4. Άσκηση ή μη αιτήσεως άρσεως της χορηγηθείσης αναστολής της υπ. Αριθ.
Ν 411/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήματος 10ου Τριμελούς – σε Συμβούλιο), η οποία εκδόθηκε μετά από την
από 22-06-2018 αίτηση αναστολής (ΑΜ 245/2018)
του Ανδρέα Λεβεντόπουλου του Ιωάννη, κάτοικου Αίγινας (οδός Αισχύλου
αριθ. 3).

5. Εγκριση του πρακτικού κλήρωσης με  αριθ. Πρωτ. 7138/28-06-2019 για τη
συγκρότηση επιτρόπων  διενέργειας διαγωνισμών
και  αξιολόγησης αυτών του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας
παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής
Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας