ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την ΤΡΙΤΗ 15 – Μαΐου – 2018, και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.
  2. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.
  3. Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018 .
  4. Εντολή για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της 2ης επίδοσης της υπ’ αριθ. 226/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 275.808,17 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ. Ν.Ε”.
  5. Περί έγκρισης λογιστικού σχεδίου στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας σύμφωνα με το αρθρ. 40. του Ν. 4483/17. Σχετ υπηρ, σημ 973/30-04-2018 Δ.Λ.Τ

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας