ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ   ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  23 _ Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ   ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  23 _ Απριλίου _ 2019, ώρα
11.00΄ π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αίγινα,  19 Απριλίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 4078 / 2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.   κ.  Μούρτζης Αντώνιος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  ΜΕΓΆΛΗ ΤΡΊΤΗ  23 – Απριλίου – 2019,  και ώρα
11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “ Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και
μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας ”, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 69001/2018. Σύμφωνα με την υπ. αρ.
14836/21-12-2018 και με ΑΔΑΜ: 18PROC004264326 διακήρυξη

2.  Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών
δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 68944/2018. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 14809/20-12-2018 διακήρυξη
.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία με αρ. πρωτ. 3967/18-04-2019 για
την διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων επί της
οδού Π. Ηρειώτη.

4. Περί κατακύρωσης του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
που διεξήχθη για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ 4 Δημοτικού καταστήματος
(πρώην s/m Πετράς ).

5. Περί κατακύρωσης του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
που διεξήχθη για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ 5 Δημοτικού καταστήματος
(πρώην s/m Πετράς ).

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας