ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ 23 – Ιανουαρίου – 2019 και ώρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ 23 – Ιανουαρίου – 2019 και ώρα  11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ.  Μούρτζης Αντώνιος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλύμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  23 – Ιανουαρίου – 2019,  και ώρα 11:00΄
π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ) έτους 2019
(στοχοθεσία).

2.   Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

3.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για  τον συνοπτικό διαγωνισμό για
την “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού Έτους
2018 2019 Δήμου Αίγινας & Δ. Λ. Τ. Αίγινας. Σύμφωνα με την υπ. αρ.
13868/29-11-2018 διακήρυξη .

4.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για  τον ηλεκτρονικό ανοιχτό
διαγωνισμό μεσώ πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για το έργο  “Τσιμεντόστρωση Δημοτικών
δρόμων του Δήμου Αίγινας “. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 12513 / 05-11-2018
διακήρυξη .

5.  Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και  αξιολόγησης αυτών
του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας