ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ 29 – ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ – 2018 και ώρα 11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ 29 – ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ – 2018 και ώρα 11.00΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αίγινα, 23 Αυγούστου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 9381 /2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη. κ. Μούρτζης Αντώνιος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3)
– 1ος όροφος την Τετάρτη 29 – Αυγούστου – 2018, και ώρα 11:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό για
την “Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2018” σύμφωνα με την υπ. αρ.
7391/5-7-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Αίγινας.

3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένων
ενταλμάτων υπ αριθμ. 00069 – 00070 – 00071/2018 Πληρωμών στη ΔΕΔΔΗΕ
δαπάνες για νέες παροχές και πληρωμή σχετικού προστίμου.

4. Ανανέωση της υπ. αριθμ. 53/2017 απόφασης της Ο.Ε που αφορά τον ορισμό
διαχειριστών του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος μας
στην Ε.Τ.Ε Αίγινας και με αριθμό: GR 520 110 241 00000 241/54502090 για
την εξυπηρέτηση πελατών του Δήμου ως προς την εξόφληση λογαριασμών
ύδρευσης.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας