ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 01 -Αυγούστου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  01 – Αυγούστου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

2.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

3.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για  τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2018 – 2019 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα  ημερολογιακούς μήνες)”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 59018/2018.

4.  Περί αποδοχής γνωμοδότησης – πορίσματος Δικηγόρου κ. Βασιλείου Ιωάννη, σχετικά με τις διαφορές ποσοτήτων μεταφοράς νερού στο Δήμο της Αίγινας για τα έτη 2010 – 2011 – 2012 και υπόδειξης νομικών ενεργειών.

5.  Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για την επιλογή ανάδοχου, για την παροχή υπηρεσιών Ταχυδρομείου που αφορά, την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και την λοιπή επιστολική αλληλογραφία του Δήμου έτους 2018-2019.

6. Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4853 στο Δήμο μας από το το Δήμο Περιστερίου Αττικής.

7. Περί εγκρίσεως πληρωμής τόκων Λάκκου Αριστείδη (σχετ. Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθ. Πρωτ. 6862/22-026-2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας).

8. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας