ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 – Ιουλίου – 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 – Ιουλίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς: κ.  Πτερούδη Νικόλαο   κ. Ζορμπά Ιωάννη.κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  04 – Ιουλίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

2.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

3.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ορισμό οριστικού αναδόχου, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια Λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2018”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 55731/2018.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που άφορα την «αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας έτους 2018-2019.

5.  Έγκριση  πληρωμής τόκων Λάκκου Αριστείδη.

6. Περί επιστροφής παραβόλου άρθρου 127 Ν. 4412/2016 που αφορά την ένσταση των ΕΛΤΑ κατά της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 3249/24-03-2017

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας