ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 -Μαρτίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη  κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτ κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.  Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΕΤΑΡΤΗ  07 – Μαρτίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

2.   Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018 .

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον ορισμό οριστικού αναδόχου στον Επαναληπτικό δημόσιο διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2018 – 2019, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 52293.

4. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2018 – 2019 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)΄΄

5. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΄΄προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2018 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)΄΄.

6.  Έγκριση της υπ. αριθμ. 75/2018 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την απεγκατάσταση, επισκευή και επανεγκατάσταση κάθετης πολυβάθμιας φυγόκεντρης αντλίας στο αντλιοστάσιο στην θέση “Κύλινδρας” λόγω  του  κατεπείγοντος, που αφορά την διακοπή της υδροδότησης στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού, έπειτα από βλάβη του αντλιοστασίου στην περιοχή η οποία τροφοδοτείται από την δεξαμενή “Κύλινδρα”.

7.  Έγκριση της υπ. αριθμ. 76/2018 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση λόγω  του  κατεπείγοντος της εν λόγω προμήθειας και εργασία στην γεώτρηση “Θεοφίλου Νταμάρι Μπέσης” που αφορά την διακοπή της υδροδότησης στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας έπειτα από βλάβη του μοτέρ άντλησης του νερού που παρατηρήθηκε κατά την εξαγωγή της στήλης γεώτρησης.

8. Σύνταξη των όρων διάρρηξης για την εκμίσθωση του υπ αριθμ 4 Δημοτικού καταστήματος (πρώην s/m Πετράς ).

9. Σύνταξη των όρων διάρρηξης για την εκμίσθωση του υπ αριθμ 5 Δημοτικού καταστήματος (πρώην s/m Πετράς ).

10. Σύνταξη των όρων διάρρηξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη και Ρήγα Φεραίου στην πόλη της Αίγινας.

11. Σύνταξη των όρων διάρρηξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος  που βρίσκεται επί της οδού  Π. Ηρειώτη και Χρήστου Λαδά στην πόλη της Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας