ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη 01 – Οκτωβρίου – 2019,  και ώρα 12.00΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη 01 – Οκτωβρίου – 2019,  και ώρα 12.00΄

Προς:
κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος     κ. Μούρτζης  Αντώνιος κ. Κουκούλη Μαρία κ. Κουκούλης Παναγιώτης. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης,  κ. Τζίτζης Φίλιππος
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  01 – Οκτωβρίου – 2019,  και ώρα 12:00΄
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 1η περίοδο της
τρέχουσας δημοτικής θητείας.

2.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2019.

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού
του Δήμου Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για
την Προμήθεια Αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος 2019 για την συντήρηση
φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού: 59.974,00 €  (πλέον
Φ.Π.Α.)

5. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού  που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και
λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
και Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2019, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 75426/2019. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.
6127/10-06-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005084787 2819-06-10  διακήρυξη.

6. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος μας
για τις ανάγκες του  στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στο υποκατάστημα
Αίγινας σύμφωνα με το 11007/10-09-2019 Υπηρ. Σειμ. της Ταμειακής
Υπηρεσίας.

7. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος μας
για τις ανάγκες του  στην ALPHA BANK στο υποκατάστημα  Αίγινας σύμφωνα
με το 11008/10-09-2019 Υπηρ. Σειμ. της Ταμειακής Υπηρεσίας.

8. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη έφεσης κατά του Λάκκου Αριστείδη και
κατά της υπ αριθμ. 1786/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πειραιά.

9.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς
καταλόγους οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων
υπηρεσιών.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας