ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη  06 – Αυγούστου- 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Μούρτζης Αντώνιος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  06 – Αυγούστου – 2019,  και ώρα 11:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια«
Υλικών Ύδρευσης Έτους 2019”. προϋπολογισμού:  40.192.15 € (πλέον
Φ.Π.Α.)

2.  Ορισμός Επιτροπής παραλαβής επί φυσικού εδάφους για το έργο”
Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Αίγινας “ άρθρου 151 παραγρ.1. Ν
4412/2016 σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. Πρωτ 425317/29-07-2019 υπηρεσιακό
σημείωμα από Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Τεχνικών Έργων.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας