ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΊΤΗ 06- Νοεμβρίου – 2018 και ώρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΊΤΗ 06- Νοεμβρίου – 2018 και ώρα  11.00΄π.μ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη  , κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.   κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  06 – Νοεμβρίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2018.

2.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου, για τον
συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας” .

3. Περί κατακύρωσης των πρακτικών των φανερών πλειοδοτικών δημοπρασιών
που διεξήχθησαν για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ 4 Δημοτικού καταστήματος
(πρώην s/m Πετράς ).

4. Περί κατακύρωσης των πρακτικών των φανερών πλειοδοτικών δημοπρασιών
που διεξήχθησαν για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ 5 Δημοτικού καταστήματος
(πρώην s/m Πετράς ).

5. Τροποποίηση της 121.2018 απόφασης της Ο.Ε περί  έγκρισης έκδοσης
εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης ως προς τον ορισμό
υπολόγου.

6. Ανάκληση της απόφασης Ο.Ε 156/2017 περί εντολής προς τη Δικηγόρο του
Δήμου για την εκπροσώπηση του (πρώην) Αντιδημάρχου Γεννίτσαρη Κων/νου
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας με το από 04-08-2017
κλητήριο θέσπισμα (Β14/3414) κατά την δικάσιμο της 15ης/11/2017 ή σε
οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ορισθησομένη δικάσιμο και ανάθεση σε άλλο
Δικηγόρο.

7. Τροποποίηση του υπ. Αριθμ. Πρωτ. 5664/23-05-2018 συμφωνητικού
μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος επί της Π. Ηρειώτη και Χ. Λαδά.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας