ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη 08 – ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ – 2019,  και ώρα 10.00΄ π.μ

ΔΗΜΟΑ ΑΙΓΙΝΑΣ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη 08 – ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ – 2019,  και ώρα 10.00΄ π.μ

Προς:
κ. Τζίτζης Φίλιππος    κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος κ. Μούρτζης  Αντώνιος κ. Κουκούλη Μαρία κ. Κουκούλης Παναγιώτης.  κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη 08 – ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ – 2019,  και ώρα 10:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση του (πρώην)
αντιδημάρχου Κων/νου Γεννίτσαρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αίγινας,
κατά τη δικάσιμο της 9ης/10/2019 για το υπ αριθμ κλητήριο θέσπισμα
2162/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο και μέχρι
της τελεσιδικίας αυτής.

2.  Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση του (πρώην)
αντιδημάρχου Κων/νου Γεννίτσαρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αίγινας, κατά τη
δικάσιμο της 9ης/10/2019 για το υπ αριθμ κλητήριο θέσπισμα 2163/2019 ή
σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο και μέχρι της
τελεσιδικίας αυτής.

3.  Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για την δήλωση παράστασης πολιτικής
αγωγής του Δήμου μας ενώπιον του  Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας,
κατά τη
δικάσιμο της 9ης/10/2019 και  σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη
κατά του Νικολάου Ζώη.

4. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού  που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
“Μεταφορά ογκωδών υλικών Δήμου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 72.580,65 €
(πλέον  Φ.Π.Α.) , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α
79189/2019. Σ
ύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 10327/29-08-2019 και με ΑΔΑΜ
19PROC005498007 2019-08-30 διακήρυξη.

5. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
“Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου φορτωτή και ενός (1) ανατρεπόμενου
ημιφορτηγού”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 79008/2019.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 10325/29-08-2019 και με ΑΔΑΜ:
19PROC005491650 2019-08-29  διακήρυξη.

6. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά αναμόρφωση
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

7. Εγκριση της υπ. αριθμ. 786/2019 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για
την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας κεραίας τηλεειδοποίησης για
έλεγχο
και λετουργία start – stop υδατοδεξαμενών Πέρδικας – Σφεντουρίου.

8. Εγκριση της υπ. αριθμ. 787/2019 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για
την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εξαγωγής και επανατοποθέτησης
αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Αλώνων της Κοινότητας Μεσαγρού
Δήμου Αίγινας λόγω βλάβης προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η
υδροδότηση της περιοχής, .

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς  Ιωάννης
Δήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας