ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε Τετάρτη  25 – Οκτωβρίου – 2017 και ώρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε Τετάρτη  25 – Οκτωβρίου – 2017 και ώρα  11.00΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αίγινα, 20 – Οκτωβρίου – 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 14174
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  25 – Οκτωβρίου – 2017,
και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017.

2.   Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2017 .

3.  Σύνταξη των  όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια  παιχνιδιών παιδικής χαράς, παιχνιδιών τάξης,
βιβλίων και διαφόρων υλικών  για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αίγινας ”.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού οριστικής κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού  για το έργο “Επισκευή
και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας” προϋπολογισμού 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας