ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε    01 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε    01 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 24-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 2062
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
1.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη   2.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. 3.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. 4.  κ.  Πάλλη Στυλιανό. 5.  κ.  Θεριανό Στυλιανό. 6.  κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 1η Μαρτίου 2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια νερού από ΕΥΔΑΠ ( ΈΤΟΥΣ 2017 )  με Α/Α Π. Α.Υ 164/2017 και αρ. Πρωτ 2052/2017

2. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια Λοιπών υλικών άμεσης κατανάλωσης (Είδη Παντοπωλείου Παιδικου σταθμού) με ΑΔΑΜ πρωτογενούς 17REQ005830564  με Α/Α Π. Α.Υ 165/2017 και αρ. Πρωτ 2053/2017.

3. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια Λοιπών υλικών άμεσης κατανάλωσης (Είδη Κρεοπωλείου  Παιδικου σταθμού) με ΑΔΑΜ  πρωτογενούς 17REQ005830564 με Α/Α Π. Α.Υ 166/2017 και αρ. Πρωτ 2063/2017.

4. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια Λοιπών υλικών άμεσης κατανάλωσης (Ειδη αρτοποιίας Παιδικου σταθμού) με ΑΔΑΜ  πρωτογενούς 17REQ005830564 με Α/Α Π. Α.Υ 167/2017 και αρ. Πρωτ 2054/2017.

5. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια Λοιπών υλικών άμεσης κατανάλωσης ( Είδη ιχθυοπωλείου Παιδικου σταθμού) με ΑΔΑΜ  πρωτογενούς 17REQ005830564 με Α/Α Π. Α.Υ 168/2017 και αρ. Πρωτ 2055/2017 .

6. Έγκριση πίστωσης για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με Α/Α Π. Α.Υ 169/2017 και αρ. Πρωτ 2056/2017 .

7. Έγκριση πίστωσης για ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με Α/Α Π. Α.Υ 170/2017 και αρ. Πρωτ 2057/2017 .

8. Έγκριση πίστωσης για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με Α/Α Π. Α.Υ 171/2017 και αρ. Πρωτ 2058/2017.

9. Έγκριση πίστωσης για ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με Α/Α Π. Α.Υ 172/2017 και αρ. Πρωτ 2059/2017 .

10. Έγκριση πίστωσης για ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με Α/Α Π. Α.Υ 173/2017 και αρ. Πρωτ 2060/2017 .

11. Έγκριση πίστωσης για ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με Α/Α Π. Α.Υ 174/2017 και αρ. Πρωτ 2061/2017.

12.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

 

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας