ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής (20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.)

Σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2023 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου μας, περί συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & Υπόγεια Δίκτυα Υποδομών”,  προϋπολογισμού 1.209.677,42 πλέον ΦΠΑ ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 3131 / 16-2-2023 έγγραφο του ΤΕΕ με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων του ΤΕΕ.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και 20 η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο  Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share