ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 01η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της 1ης φάσης των μελετών πυρασφάλειας σχολείων με τίτλο ««Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αίγινας.

2. Έγκριση της αριθ. 104 / 2023 της 17.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΜΩ68-7ΧΨ) απόφασης Δημάρχου Αίγινας για παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου από τον  οικονομικό φορέα για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας».

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά  πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Β’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share