ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 10.00΄ π.μ

Προς:
κ. Τζίτζη Φίλιππο
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο
κ. Μούρτζη  Αντώνιο
κ. Κουκούλη Μαρία
κ. Κουκούλη Παναγιώτη
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Σε κατεπείγουσα ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 10.00΄ π.μ      Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει  προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό
Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  Πέμπτη 12 – Δεκεμβρίου –
2019,  και ώρα 10:00΄ π.μ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας
διάταξης :

1. Έγκριση της από 3/12/2014 μηνύσεως του αντιδημάρχου ύδρευσης κου
Αντωνίου Μούρτζη κατά του Αργυρίου Σαλιαρέλη και δήλωση υποστήριξης
κατηγορίας
στη δικηγόρο του Δήμου Αλεξάνδρα Τσάμη, είτε στη Γραμματεία του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά είτε και συμπληρωματικά ενώπιον
του Τριμελούς
Εφετείου Πειραιά την 17/12/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από
διακοπή δικάσιμο και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας
παράσταση προς
υποστήριξη της κατηγορίας

2. Εντολή ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της
αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθμ.
1584/2013 αποφάσεως του Στ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό
για την “Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των  1100 lit  ” προϋπολογισμού :
26.987,50 € (πλέον  Φ.Π.Α.).

4.  Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την « Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας»
προϋπολογισμού: 173.387,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.), μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 80268/2019. Σύμφωνα με την
υπ. αριθμ. πρωτ. 12215/02-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005647831
2019-10-03  διακήρυξη.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η
προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα
καταρχήν το κατά νόμον αναπληρωματικό σας μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή  και κατόπιν τον ειδικό γραμματέα αυτής στο τηλ. 2297320036.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής
Επιτροπής

Ζορμπάς
Ιωάννης
Δήμαρχος
Αίγινας(καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό
Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  Πέμπτη 12 – Δεκεμβρίου –
2019,  και ώρα 10:00΄ π.μ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας
διάταξης :

1. Έγκριση της από 3/12/2014 μηνύσεως του αντιδημάρχου ύδρευσης κου
Αντωνίου Μούρτζη κατά του Αργυρίου Σαλιαρέλη και δήλωση υποστήριξης
κατηγορίας
στη δικηγόρο του Δήμου Αλεξάνδρα Τσάμη, είτε στη Γραμματεία του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά είτε και συμπληρωματικά ενώπιον
του Τριμελούς
Εφετείου Πειραιά την 17/12/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από
διακοπή δικάσιμο και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας
παράσταση προς
υποστήριξη της κατηγορίας

2. Εντολή ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της
αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθμ.
1584/2013 αποφάσεως του Στ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό
για την “Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των  1100 lit  ” προϋπολογισμού :
26.987,50 € (πλέον  Φ.Π.Α.).

4.  Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την « Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας»
προϋπολογισμού: 173.387,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.), μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 80268/2019. Σύμφωνα με την
υπ. αριθμ. πρωτ. 12215/02-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005647831
2019-10-03  διακήρυξη.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η
προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα
καταρχήν το κατά νόμον αναπληρωματικό σας μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή  και κατόπιν τον ειδικό γραμματέα αυτής στο τηλ. 2297320036.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής

Ζορμπάς    Ιωάννης
Δήμαρχος   Αίγινας

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας