Πρόσκληση  Οικ. Επιτροπής – διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Αίγινα, 15-07- 2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ               Αρ. πρωτ.: 10812
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

1. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
2. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
3. κ. Πάλλη Στυλιανό.
4. κ. Θεριανό Στυλιανό.
5. Πούντο Νικόλαο
6. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1 ος όροφος) την 19 η
Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30΄ π.μ όπου θα διεξαχθεί η παρακάτω αναφερόμενη φανερή
πλειοδοτική δημοπρασία:
11:30΄ π.μ διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του

δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος στην πλαζ Αγ. Μαρίνας (θέση 1) της Δ.Κ Μεσαγρού

Αίγινας

Με το πέρας της δημοπρασίας θα συνεδριάσουμε για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας

διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Έγκριση υποβολής μηνύσεως του Δήμου μας, διά του νομίμου εκπροσώπου, Δημάρχου κ.

Μούρτζη Δημήτριου, κατά των 1) Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, Πανεπιστημιακού-

Χημικού/Γεωλόγου Ph.D.και Κων/νου Σολδάτου, Ιατρού, κατοίκων (αμφοτέρων) Αθηνών (Λεωφ.

Αλεξάνδρας αρ. 28), του μεν πρώτου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του δε δεύτερου

ως Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών

Ερευνών (ΠΑΚΟΕ)-ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ-Οικοσύστημα Ελλάς, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ.

Αλεξάνδρας αριθ. 28) κι εκπροσωπείται νόμιμα, κατά τα προδιαληφθέντα.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασιών και την

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα

τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοινοποίηση

1. Γραφείο Δημάρχου. Ευάγγελος Δέδες

2. Γραφεία Αντιδημάρχων. Αντιδήμαρχος

3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.

4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας