Πρόσκληση Ο.Ε.  την 29η Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 23/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 18732
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς    1.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη     2.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. 3.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.   4.  κ.  Πάλλη Στυλιανό.  5.  κ.  Θεριανό Στυλιανό. 6.  κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 29η Δεκεμβρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ) έτους 2017 (στοχοθεσία).

3.  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

4. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης . Εισήγηση Αντιδημάρχου Ύδρευσης κ. Αντωνίου Μούρτζη.

5. Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης. Εισήγηση Αντιδημάρχου Ύδρευσης κ. Αντωνίου Μούρτζη.

6. Αποδοχή δωρεάς ενός υπολογιστή HP dc 5100 και ενός εκτυπωτή LEXMARK 360 DN από τον κ. Νικόλαο Οικονόμου Πρόεδρο Δ.Σ Δήμου Αίγινας  για το αγροτικό Ιατρείο Τ.Κ Πέρδικας.

7. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτρόπων του άρθρου. 221 του Ν. 4412/2016.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Δέδες.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας