Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (07-Δεκ-2021 – 10:00πμ)

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 07 – 12 – 2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης: 

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 07 – 12 – 2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. Λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας.

2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”, προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ 24%.

3. Εγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών Αυτοκίνητων για τα Οχήματα του Δήμου Αίγινας έτους  2021-2022, προϋπολογισμού: 55.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 13.248,00 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 68.448,00 €.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Share