Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 24 – Σεπτεμβρίου -2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 10707/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:

κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη. κ. Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Τρίτη 25 –
Σεπτεμβρίου – 2018, και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της αρμοδίας επιτροπής ενστάσεων του Δήμου αναφορικά με την
ένσταση της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε κατά της υπ αριθμ.105.2018 απόφαση της Ο.Ε και καθορισμό περαιτέρω ενεργειών
του Δήμου για τον συνοπτικό διαγωνισμό που άφορα την παροχή υπηρεσιών Ταχυδρομείου και την
αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου έτους 2018-2019.
3. Περί έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου, αναφορικά με την
αποχώρηση της επιλεγείσας εταιρείας CITIPOST ΙΚΕ, (Σχετ. Αποφ. της Ο.Ε 105/2018 ) από την
ανάθεση παροχής υπηρεσίας που άφορα την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου για
το έτος 2018 – 2019 και λήψη περαιτέρω αποφάσεων.

 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα
αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
 Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας
και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας