πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 27 – Σεπτεμβρίου -2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 10907 /2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:

κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη. κ. Μούρτζη Αντώνιο. , Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη
αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την
Παρασκευή 28 – Σεπτεμβρίου – 2018, και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα
ημερήσιας διάταξης :
1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για το έργο “Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό
Αίγινας” προϋπολογισμού 48.387,10 € ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Εντολή για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθ. 486/2018 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 231.427,35 € ευρώ πλέον ΦΠΑ στην
Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ. Ν.Ε”.
3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης.

 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα
αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
 Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας
και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας