Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 03 – Οκτωβρίου -2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 11137/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:   κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη. κ. Μούρτζη Αντώνιο.  , Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα
δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως
προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Πέμπτη 04 – Οκτωβρίου – 2018, και
ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο
“Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2018” προϋπολογισμού 40.130,08 € ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Εντολή για την 2η επίδοση άσκησης ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθ. 486/2018 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 231,427,35 € στην Ναυτική Εταιρεία με την
επωνυμία “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ. Ν.Ε”.
3. Εντολή για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθ. 532/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 31.949,22 € ευρώ στην Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία
“ΑΙΓΙΝΑ Ι. Ν.Ε”.
4. Εντολή για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθ. 533/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 84.336,37 € ευρώ στην Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία
“ΑΙΓΙΝΑ Ι. Ν.Ε”.
 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε
βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
 Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε
περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας