Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αίγινα, 20 – Νοεμβρίου – 2018

Αρ. Πρωτ.: 13275 /2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Τρίτη 20 – Νοεμβρίου – 2018, και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την αναστολή του Διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας” με κωδ. 2018ΕΠ085000012 μέχρι να βγει οριστική απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.Π) της Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ”.

• Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

• Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες
Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας