Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως
προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την
Πέμπτη 13 – Ιουνίου – 2019,  και ώρα 11:00΄  για να συζητήσουμε το πιο
κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2019 .
2.  Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙΙ που συντάχθηκε από την αρμόδια

επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “ Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και
μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας ”, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 69001/2018. Σύμφωνα με την υπ.
Αριθμ. Πρωτ. 14836/21-12-2018 και με ΑΔΑΜ: 18PROC004264326 2818-12-24
διακήρυξη.

3.  Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων –
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας για το έτος 2019 για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού και μέχρι της
ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας που

αφορά την ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία 2019 – 2020΄΄
για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού και μέχρι
της ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

5. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την
«προμήθειας αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την συντήρηση
φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού: 64.513,60€  (πλέον
Φ.Π.Α.) ».

6. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την
« προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
του Δήμου Αίγινας προϋπολογισμού: 173.387,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.) ».
7. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για

την επιλογή αναδόχου για την « προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων
ελαστικών στα οχήματα και στα μηχανήματα έργου του Δήμου μας προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που θα
προκύψουν στην διάρκεια ενός (1)έτους  2018-2019. προϋπολογισμού:
46.661.00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.) ».
8.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014
Δήμου Αίγινας.

9.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015
Δήμου Αίγινας.

10.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016
Δήμου Αίγινας

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας