Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 30 – Απριλίου – 2020, και ώρα 10:00΄ π.μ. (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή λήξεως της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341απο 06-04-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share