Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4/3/2021 – 11:00πμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας) που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 04 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης 11:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ αριθμό 36/8.2.2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι (73/5.01.2021) & ΙΙ (1304/01.02.2021) της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Αίγινας για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η εταιρεία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share