Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/9/2021 – 10:00πμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω  τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την Παράταση των συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4831/2021 (Φ.Ε.Κ. 170/ τ. Α ́/23.09.2021), από τις 30.09.2021  και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Σχετ. Εισήγηση με αρ. Πρωτ. 13563/27-09-2021 από το γραφείο Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share