Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16 Νοεμ. 2022 – 13:00)

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 24/2022 απόφασης του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (Δ.Α.Ο.Α) που αφορά την 1η΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 153/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της επιχείρησης προς τον Δήμο Αίγινας για έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της .

3. Λήψη απόφασης για την την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο: « Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα τοπικά διαμερίσματα Πέρδικας, Μεσαγρού και Βαθέως.

5. Έγκριση συμμετοχής του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας στο έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με την οποία θα γίνει αποδεκτή η ανάληψη της υλοποίησης της δράσης – όπως αυτή αποτυπώνεται Παράρτημα Ι – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου για κάθε έναν από αυτούς».

6. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 . Προϋπολογισμός Δαπάνης: 435.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι του Δήμου Αίγινας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share