Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Νοεμ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 12:00μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “ Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές εργασίες” Αναδόχου εταιρείας ΠΆΚΤΩΣΗ Α.Ε.

2. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 10/1022 Μελέτης (που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 52/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ) του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας” για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση με κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2021- 2022 Β από το Πράσινο Ταμείο.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: “Γνωριμία με τις Αρχαίες Λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων” προϋπολογισμού 56.452,00 € και με Φ.Π.Α. (24%) 13.548,00 € , ήτοι γενικό σύνολο 70.000,00 €.

4. Έγκριση μελέτης και σύνταξη των όρων για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό του έργου του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 688.709,68€, ΦΠΑ 24% 165.290,32€, ήτοι Σύνολο 854.000,00€.

5. Έγκριση και παραλαβή των εργασιών της μελέτης με τίτλο: “Προκαταρκτική Μελέτη και ΠΠΕΑ Αγ. Μαρίνας Αίγινας”.

6. Λήψη απόφασης για την Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ελευθέρων χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”, συμβατικής δαπάνης 51.748,07€ με Φ.Π.Α, αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

και Δήμαρχος Αίγινας. 

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share