Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24 Ιανουαρίου 2023 – 11:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “ Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς  του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού : 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, έτους 265.280,00 €, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας».

3. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την  υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις.

4. Αποδοχή επιχορήγησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας: ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον 
εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021.

5. Αποδοχή κατανομής ποσού 5.000€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2022 για την κάλυψη δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

6. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001.

7. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

8. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

9. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 .

10. Αποδοχή της Α΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share