Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/5/2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 09 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, της αναδόχου κας Μουζάκη Αλεξάνδρας.

2. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την πάροχο υπηρεσίας με τίτλο: Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Ε.Ε.Λ Αίγινας, του αναδόχου κου Μεγρέμη Δημητρίου .

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 . Προϋπολογισμός Δαπάνης: 435.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι του Δήμου Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο της υπόθεσης 17.5.2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, οπότε θα  συζητηθεί η υπ’ αριθμ. Ε1949/2022 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Αίγινας κατά της υπ’ αριθμ. 4/28.04.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υλοποίηση δημιουργικού εργαστηρίου για παιδιά, στο πλαίσιο της 58ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share