Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 29 Μαΐου 2023, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 10:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Έγκριση των από 28-04-2023 Πρακτικών, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών για τις παρακάτω επιτροπές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών: α) του έργου με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 1.340.000,00 € με το ΦΠΑ, β) της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια εξοπλισμού Άθλησης εξωτερικού χώρου » προϋπολογισμού 62.000,00 € με το ΦΠΑ.

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 68,20€ με Φ.Π.Α στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

4. Αποδοχή δωρεάς οχημάτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας.

5. Αποδοχή διάθεσης περονοφόρου ανυψωτικού άνευ τιμήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ).

6. Αποδοχή της κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Αίγινας για την επισκευή – συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

7. Αποδοχή της Ε΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

8. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ 71/2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share