Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (6 Δεκ. 2023 – 12:00μ)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 06 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00 , στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2024.
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης .
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2024.
4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αίγινας.
5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2024.
6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2024.
7. Καθορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας.
8. Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος Δήμου για την εκκένωση βόθρων του Δήμου Αίγινας.
9. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη “Προμήθεια ενός (1) Λεωφορείου και ενός (1) Κλειστού Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 165.322,58 €, και 39.677,42€ ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 205.000,00€.
10. Έγκριση μελέτης και των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : “Επισκευή, Επέκταση και Αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αίγινας”, προϋπολογισμού 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ.
11. Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής που αφορούν την προμήθεια με τίτλο : “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Αίγινας”, προϋπολογισμού 199.819,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%.
12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της Α. Θ. και της υπ. αριθμ. 36/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αίγινας.
13. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση ποσού αγοράς οχημάτων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) .
14. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης εκτυπωτικών για την κοινωνική δράση που διοργανώνει ο φορέας “ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΠΟΡΟΎΜΕ”.
15. Αποδοχή της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share