Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη12 – Μαΐου -2020,και ώρα 10:00΄π.μ.για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου και ενός (1) απορριμματοκιβωτίου », συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90399. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 4146/30.03.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006492491 2020-03-30) διακήρυξη.

2. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.056.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 733.440,00 €, δαπάνη με ΦΠΑ 24%: 3.789.440,00 €), μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 4344/03.04.2020, και με ΑΔΑΜ 20PROC006525317 2020-04-04 διακήρυξη.

3. ΘΕΜΑ. Παράταση δίμηνης απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού λόγω εκτάκτων αναγκών και λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Κορωνοιού COVID – 19 σύμφωνα με το αρ.37 της από 20.03.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ .68/τ. Α20.03.2020).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Δήμαρχος

Share