Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής  Επιτροπής την Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                 Αίγινα, 01/ 04 / 2016
                                                                                   Αρ. πρωτ.: 4714            

                                                 Προς:
                                    1. κ. Ντελή Αντώνιο  2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο   3. κ. Ζορμπά Ιωάννη   4. κ. Θεριανό Στυλιανό  5. κ. Πάλλη Στυλιανό  6. κ. Πτερούδη Νικόλαο
        Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Οινώνης 3) την 05η  Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ όπου θα διεξαχθεί ο παρακάτω  αναφερόμενος πρόχειρος διαγωνισμός:
11:00΄ π.μ διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την

επιλογή αναδόχου για την ΄΄παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου για την αποστολή

ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του

Δήμου΄΄.  

Με το πέρας του διαγωνισμοί  θα συνεδριάσουμε για να συζητήσουμε τα παρακάτω

θέματα ημερήσιας διάταξης:                    

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον

γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Κοινοποίηση                                                               Ο Πρόεδρος της

     1. Γραφείο Δημάρχου                                        Οικονομικής Επιτροπής

     2. Γραφεία Αντιδημάρχων                                                                                 

                                   

 

                                                                                      Ευάγγελος Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας