Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (υπάρχει νεότερη ενημέρωση σε ότι αφορά την ώρα συνεδρίασης)

*  Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου και πρόεδρου της Ο.Ε κ. Ζορμπά Ιωάννη, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. αντί για τις 10:00 πμ που είχε προγραμματιστεί αρχικά

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30΄ π.μ *, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για Αναμόρφωση Ο.Π.Δ Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020.

2. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την Παράταση Χρόνου Παράδοσης ύστερα από το υπ. Αριθμ. 9491/13-07-2020 αίτημα του Ανάδοχου για τον διαγωνισμό για την “Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου φορτωτή και ενός (1) ανατρεπόμενου ημιφορτηγού”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 79008/2019. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 10325/29-08-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005491650 2019-08-29 διακήρυξη.

3. ΘΕΜΑ. Εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου μας για Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1462/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Σχετ. Το με αριθμό πρωτ. 6611/26.05.2020 έγγραφο της δικηγόρου του Δήμου Αίγινας, β) η με αριθμό 88/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2019 – 2020, Σχετ. υπ. Αριθ. Πρωτ. 7489/09-06-2020 Εισήγηση Δημάρχου αρθ. 132 παρ 1γ Ν. 4412/2016.

5. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.

6. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής.

7. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεως υδροληπτών για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω απόκλισης υδρομέτρου.

8. ΘΕΜΑ. Εγκριση διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο 802/2019 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής η οποία είχε ήδη εξοφληθεί.

9. ΘΕΜΑ. Εγκριση διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο ΑΙΓ/ΚΟΙΜ/2014 και ΑΙΓ/ΚΟΙΜ/2015 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής η οποία είχε ήδη εξοφληθεί.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share