Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (17/11/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.:

1. ΘΕΜΑ. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου με την καταβολή αντιτίμου.

2. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αίγινας.

3. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αίγινας .

4. ΘΕΜΑ. Αποδοχή της ΙΑ’ κατανομής έτους 2020 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

5. ΘΕΜΑ. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό βεβαιωτικό κατάλογο 548/2019 που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ με αριθμό 141100036460 όπου διαπιστώθηκε ότι η κλήση είχε βεβαιωθεί σε λάθος όχημα.

6. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια & τοποθέτηση καθιστικά παγκάκια δημοσίων χώρων για τις ανάγκες 
του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα για τον εξοπλισμό κοινοχρήστων χώρων”, εκτιμώμενης αξίας 40.252,00 € (πλέον 9.660,48 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 49.912,048 € με CPV : 39110000-6.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share