Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/01/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 20η  του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 02/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.

2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 03/2021 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2021.

3. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους Δήμους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

4. Έγκριση του από 13/01/2021 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών των Επιτροπών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών των Δημόσιων Συμβάσεων για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

5. Έγκριση του από 13/01/2021 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών των Επιτροπών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών των Δημόσιων Συμβάσεων για το έργο ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΉ ΟΔΌ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ‘ ΒΡΟΧΕΙΑ ‘ )

6. Έγκριση του από 13/01/2021 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών των Επιτροπών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών των Δημόσιων Συμβάσεων για την ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

7. Έγκριση του με αριθ. Πρωτ 503/15-01-2021 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ. 

8. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον διαγωνισμό με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, που διεξήχθη για την Προμήθεια δύο (2 ) κλειστών φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αίγινας, προμήθειας που ανέρχεται στα 42.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

9. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νήσου Αίγινας προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α

10. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθειας καθιστικών, προϋπολογισμού 40.252,00 € πλέον Φ.Π.Α

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share