Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (1/3/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 01 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης των πρακτικών αποσφράγισης, που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104695/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων Εκτιμώμενης αξίας 358.714,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθειας καθιστικών, προϋπολογισμού 40.252,00 € πλέον Φ.Π.Α.

3. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νήσου Αίγινας προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 47.574,80 € πλέον Φ.Π.Α.

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 2369/22-02-2021ΓΙΑ ΤΗΝ 54η εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Αίγινας.

6. Έγκριση του υπ’ αρ πρωτ. 2412/23-02-2021 πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ.

7. Αποδοχή της Β’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

8. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share